Algemene voorwaarden1. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (op)leveringen van CloudSuite en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen CloudSuite en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door CloudSuite, tenzij deze door CloudSuite uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.1.3 De Algemene Voorwaarden CloudSuite zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 50763547.
1.1.4 CloudSuite is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden CloudSuite aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden CloudSuite zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
1.1.5 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden CloudSuite en/of de tussen CloudSuite en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door CloudSuite zijn vastgelegd.
1.1.6 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met CloudSuite gesloten overeenkomst.
1.1.7 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2 Definities
1.2.1 In de Algemene Voorwaarden CloudSuite worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde be tekenis als in het meervoud en vice versa.
1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden:
Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
1.2.3 CLOUD-service:
omvat het door CloudSuite direct en/of indirect (middels derden) beschikbaar stellen van Producten middels een (web)applicatie of website van Opdrachtgever. Hosting is een onderdeel van de CLOUD-service.
1.2.4 CloudSuite:
CloudSuite B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan CloudSuite B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden CloudSuite van toepassing heeft verklaard.
1.2.5 CloudSuite Producten:
Alle door CloudSuite verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij CloudSuite berusten.
1.2.6 Back-up:
Reserve kopieën van digitale data en/of bestanden.
1.2.7 Cursussen:
Alle cursussen, opleidingen, trainingen en daaraan gerelateerde activiteiten.
1.2.8 Derden Producten:
Alle door CloudSuite verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij CloudSuite berusten. Derden producten kunnen bestaan uit Open Source Programmatuur.
1.2.9 Fair Use:
Het redelijke gebruik door Opdrachtgever van de Producten, onder meer maar niet beperkt tot de belasting van de Servers.
1.2.10 Fixed Price:
Zoals nader omschreven in artikel 6.3.
1.2.11 Fouten:
Zoals nader omschreven in artikel 5.6.
1.2.12 Garantie:
Zoals nader omschreven in artikel 5.8.
1.2.13 Hosting:
Het aanbieden en Onderhouden van en toegang bieden tot webruimte voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud op servers(s), welke zijn geplaatst in een Datacenter waar dan ook ter wereld. Hosting kan worden geleverd als Derden Product.
1.2.14 Identificatiegegevens:
Log-in-naam, passwords, adresserings-gegevens en/of andere codes.
1.2.15 Nacalculatie:
Zoals nader omschreven in artikel 6.4.
1.2.16 Objectcode:
De computerprogrammeercode hoofdzakelijk in binair formaat. De Objectcode is na verwerking direct uitvoerbaar door een computer, echter zonder reverse engineering, compilatie of assemblage.
1.2.17 Onderhoud:
Onderhoud op CLOUD-service en/of Onderhoud op Hosting.
1.2.18 Onderhoud op CLOUD-service:
Preventief en correctief onderhoud op CLOUD-service.
1.2.19 Onderhoud op Hosting:
Preventief en correctief onderhoud aan het Hosting Netwerk en op de met de direct daaraan verbonden servers aanwezig in het Datacenter in eigendom van de leverancier van het Derden Product Hosting, CloudSuite Software dan wel Opdrachtgever, welke gebruikt worden bij Hosting.
1.2.20 Opdrachtgever:
Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten.
1.2.21 Open Source programmatuur:
Computerprogrammatuur waarvan de bijbehorende Sourcecode door de licentienemer mag worden ingezien, gebruikt, verbeterd, aangevuld en gedistribueerd en zoals nader uiteengezet op: http://www.opensource.org/docs/definition.php.
1.2.22 Procesdata:
De binnen de CLOUD-service door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.
1.2.23 Producten:
Alle door CloudSuite verstrekte CloudSuite Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. CLOUD-service valt onder Producten.
1.2.24 Sourcecode:
De computerprogrammeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Sourcecode-systeemdocumentatie, opmerkingen en procedurele codes. De Sourcecode omvat niet de Objectcode.
1.2.25 Support:
Zoals nader omschreven in artikel 2.4.
1.2.26 Voorschot:
Zoals nader omschreven in artikel 6.5.
1.2.27 Werkdagen:
Normale Nederlandse werktijden (8.30-17.30 CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

1.3 Overeenkomsten
1.3.1 Een overeenkomst tussen CloudSuite en Opdrachtgever waar voor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien aflevering betrekking heeft op een Product, zoals doch niet beperkt tot Onderhoud en Support, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.
1.3.2 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.3.1, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 40 (veertig) dagen voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen.
1.3.3 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
1.3.4 CloudSuite heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van CloudSuite op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
1.3.5 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeen komst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.4 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever
1.4.1 Alle opdrachten worden door CloudSuite uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan CloudSuite kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
1.4.2 Opdrachtgever zal CloudSuite alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
1.4.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CloudSuite staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft CloudSuite in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft CloudSuite het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
1.4.4 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal CloudSuite te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.

1.5 Geheimhouding/Concurrentiebeding
1.5.1 CloudSuite en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
1.5.2 CloudSuite is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de CloudSuite website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
1.5.3 Opdrachtgever zal gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van CloudSuite, behoudens schriftelijke toestemming van CloudSuite. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.
1.5.4 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.5.3, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van CloudSuite om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

1.6 Aansprakelijkheid
1.6.1 De totale aansprakelijkheid van CloudSuite zal, met inachtneming van artikel 1.6.2 en 1.6.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.6.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van CloudSuite vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan CloudSuite op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro).
1.6.3 CloudSuite heeft zich ter zake van schade verzekerd. CloudSuite is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van de met CloudSuite gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met CloudSuite’s e igen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
1.6.4 De totale aansprakelijkheid van CloudSuite voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.6.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
1.6.6 Aansprakelijkheid van CloudSuite voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstag natie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.
1.6.7 Buiten het in artikel 1.6 genoemde geval rust op CloudSuite geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
1.6.8 De aansprakelijkheid van CloudSuite ontstaat slechts indien Opdrachtgever CloudSuite, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en CloudSuite ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CloudSuite in staat is adequaat te reageren.
1.6.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade CloudSuite daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
1.6.10 Opdrachtgever vrijwaart CloudSuite van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door CloudSuite is afgeleverd.
1.6.11 CloudSuite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die CloudSuite aan Opdrachtgever heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal CloudSuite zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.
1.6.12 CloudSuite is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud, CLOUD-Service en Garantie.

1.7 Overdracht
1.7.1 De tussen CloudSuite en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CloudSuite.
1.7.2 Opdrachtgever geeft CloudSuite bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan: 1. moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;
2. een derde partij in het geval van fusie of overname van CloudSuite.
Indien dit geschiedt, zal CloudSuite Opdrachtgever hieromtrent informeren.

1.8 Niet-toerekenbare Tekortkoming
1.8.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van CloudSuite liggen en bedrijfsrisico’s van CloudSuite, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van CloudSuite, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.
1.8.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan CloudSuite de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
1.8.3 CloudSuite behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die CloudSuite voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.
1.8.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.9 Nietigheid
1.9.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.
1.9.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

1.10 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
1.10.1 Op alle door CloudSuite met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.
1.10.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen.
1.10.3 Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.
1.10.4 Het voorgaande zal, zonder afstand te doen van enig recht, geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een procedure in kort geding aanhangig te maken bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht, alvorens zich tot de SGOA te wenden (of in afwachting van het arbitrale vonnis), om zodoende hun bestaande rechten veilig te stellen.

2. CloudSuite Producten

2.1 Gebruiksrecht Programmatuur
2.1.1 CloudSuite verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten, met daarbij behorende documentatie.
2.1.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten op de met CloudSuite overeengekomen verwerkingseenheid en het met CloudSuite overeengekomen aantal named users.
2.1.3 Het gebruiksrecht voor software Producten is beperkt tot de Objectcode. Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2.1.4 Het is Opdrachtgever verboden de Producten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van CloudSuite te hebben ontvangen.
2.1.5 Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).
2.1.6 Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten ter beschikking te stellen aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).
2.1.7 Reverse engineering of decompilatie van de Producten door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten.
2.1.8 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.
2.1.9 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 4. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

2.2 Controles
2.2.1 CloudSuite is gerechtigd technische beperkingen en controlemechanisme in de Producten te verwerken om te voorkomen en/of te controleren dat het daadwerkelijke aantal gebruikers, servers en/of niet het aantal overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt.
2.2.2 Indien uit voornoemde controles dan wel anderszins blijkt dat het daadwerkelijke aantal gebruikers, servers en/of werkstations het aantal overeengekomen gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt, dient Opdrachtgever terstond het aantal ontbrekende gebruikers-, servers- en/of werkstation licenties aan te schaffen vermeerderd met een boete van 25% over het additioneel te voldoen bedrag. Verschuldigde bedragen voor Onderhoud en Support voor de ontbrekende gebruikers-, servers- en/of werkstations licenties zullen met terugwerkende kracht, tot het moment van de laatste aflevering van het eerder overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2.3 Adviezen
2.3.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.
2.3.2 CloudSuite is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.
2.3.3 CloudSuite zal adviezen geven op basis van door CloudSuite aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.4. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

2.4 Support
2.4.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de CLOUD-Service. Support geschiedt in beginsel op basis van een periodiek Voorschot. Op grond van dit periodieke Voorschot is Opdrachtgever gerechtigd tot 16 (zestien) respons uren per jaar. Indien deze vooraf toegekende uren overschreden worden, zal het dan geldende uurtarief in rekening worden gebracht.
2.4.2 CloudSuite zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de CloudSuite Producten. CloudSuite is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de CloudSuite Producten.

2.5 Maatwerk
2.5.1 Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan, worden op basis van Fixed Price of Nacalculatie afgerekend.
2.5.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welk CloudSuite Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. CloudSuite zal de CloudSuite Productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, met de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Opdrachtgever instaat.
2.5.3 CloudSuite is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en/of consistentie van de aan CloudSuite techikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
2.5.4 De ontwikkeling van maatwerk geschiedt volgens de volgende primaire fases:
Functioneel ontwerp fase.
Technisch ontwerp fase.
Ontwikkeling van modules fase.
Indien Opdrachtgever de voornoemde fases niet wenst te volgen geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van Opdrachtgever.
2.5.5 Na contact tussen CloudSuite en Opdrachtgever kan een rapport aan Opdrachtgever worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet binnen 4 (vier) Werkdagen, nadat het rapport aan Opdrachtgever is verzonden, schriftelijk uitdrukkelijk van het tegendeel blijk geeft, wordt Opdrachtgever geacht het rapport te hebben goedgekeurd en met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan. Indien haast is geboden kan CloudSuite van Opdrachtgever verlangen dat deze terstond mededeelt het rapport wel of niet goed te keuren.
2.5.6 Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld aan en/of goedgekeurd door Opdrachtgever.
2.5.7 Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij CloudSuite berusten, zoals omschreven in artikel 7.1.

2.6 Meerwerk
2.6.1 Indien CloudSuite van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal CloudSuite daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.
2.6.2 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen.

2.7 Werkzaamheden
2.7.1 Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
2.7.2 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.
2.7.3 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is CloudSuite gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.
2.7.4 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is CloudSuite gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. CloudSuite is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.
2.7.5 CloudSuite is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

3. Cloud-Service

3.1 CLOUD-service Algemeen
3.1.1De CLOUD-service geschiedt uitsluitend op een door CloudSuite goedgekeurde locatie en op de door CloudSuite goedgekeurde apparatuur.
3.1.2 CloudSuite kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden CLOUD-service. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voort vloeiende gevolgen.
3.1.3 In het kader van de toegang tot en het gebruik van de CLOUD-service, beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door CloudSuite vastgestelde en aan Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op CloudSuite rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot de CLOUD-service en het gebruik ervan door CloudSuite opgeschort.
3.1.4 Opdrachtgever stelt CloudSuite in de gelegenheid te controleren of de in artikel 3.1.3 van dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen.
3.1.5 Indien Opdrachtgever na de in artikel 3.1.4 bedoelde controle alsnog de in artikel 3.1.3 bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft CloudSuite het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst.
3.1.6 Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van CloudSuite omtrent de CLOUD-service op te volgen.
3.1.7 CloudSuite is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de CLOUD-service te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan CloudSuite verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van de CLOUD-service die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.
3.1.8 Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij CloudSuite. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal CloudSuite die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.
3.1.9 De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.
3.1.10 CloudSuite stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat betreft de CLOUD-service, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de CLOUD-service dan wel het niet-beschikbaar zijn van de CLOUD-service. In dat geval zal Onderhoud plaatsvinden van 18.00 tot 08.00 uur (CET). Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.

3.2 Verplichtingen CloudSuite CLOUD-service
3.2.1 CloudSuite draagt zorg voor de ter beschikking stelling van de CLOUD-service. CloudSuite zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door CloudSuite, streven naar een beschikbaarheidspercentage van:
99% van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur (CET);
95% van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 08.00 uur (CET);
90% van zaterdag t/m zondag tussen 00.00 en 24.00 uur (CET).
3.2.2 Het in artikel 3.2.1 genoemde percentage wordt gemeten over een kalenderjaar. De tijd voor Onderhoud is hierin niet begrepen.
3.2.3 CloudSuite garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden.
3.2.4 CloudSuite heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance-eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.
3.2.5 CloudSuite zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de CLOUD-service te verzekeren. CloudSuite maakt gebruik van de in de markt meest recente en in de markt meest gangbare virusprotectie-programma’s.
3.2.6 CloudSuite zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door CloudSuite gebruikte computerapparatuur en computerprogramma’s en/of opgeslagen Procesdata in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en).

3.3 Browser
3.3.1 De CLOUD-service is toegankelijk voor Opdrachtgever middels een browser. De browsers waarvoor de CLOUD-service bij het totstandkomen van de overeenkomst is geoptimaliseerd zullen, door CloudSuite nader kenbaar worden gemaakt.
3.3.2 CloudSuite is niet verplicht de toegang tot de CLOUD-service middels de in artikel 3.3.1 bedoelde browsers optimaal te houden. CloudSuite is gerechtigd, zonder tot enige vorm van (schade) vergoeding gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in de CLOUD-service die invloed kunnen hebben op de door Opdrachtgever gehanteerde en/of door CloudSuite geadviseerde browsers.
3.3.3 Indien een geval als beschreven in artikel 3.3.2 zich mocht voordoen dan zal CloudSuite zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever in staat te stellen de overgang te maken naar een andere browser. Hierbij opkomende kosten aan de zijde van Opdrachtgever zijn voor zijn eigen rekening.

3.4 Gebruik Van Identificatiegegevens
3.4.1 CloudSuite zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik CloudSuite hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
3.4.2 Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever. In geen geval is CloudSuite aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.
3.4.3 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan CloudSuite Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
3.4.4 Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 3.4.3, is Opdrachtgever direct in verzuim.

3.5 Wijzigingen in de CLOUD-service
3.5.1 CloudSuite is gerechtigd zonder schriftelijke aankondiging, tot het aan brengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de CLOUD-service voor wat betreft doch niet beperkt tot: 1. toegangsprocedures, zoals:
- procedures betrekking hebbende op operationele regels;
- beveiligingseisen.
2. het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het ter beschikking stellen van de CLOUD-service;
3. Interface, look and feel;
4. Functionaliteiten.
3.5.2 Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Opdrachtgever’s onderneming en/of de functionaliteit van de CLOUD-service mag Opdrachtgever, na eerst daartoe de achteruitgang op schrift te hebben aangetoond, CloudSuite schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Indien CloudSuite dan geen redelijk alternatief biedt, heeft Opdrachtgever het recht het gebruik van de CLOUD-service te beëindigen, zonder dat CloudSuite tot enige schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

3.6 Dataverkeer van Opdrachtgever
3.6.1 CloudSuite heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. CloudSuite treedt slechts op als een doorgeefluik. CloudSuite geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.
3.6.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 3.9, voor Opdrachtgever en zijn gebruikers.
3.6.3 Opdrachtgever vrijwaart en houdt CloudSuite schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.
3.6.4 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7, blijft Procesdata de (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleent aan CloudSuite, om niet, het eeuwigdurende gebruiksrecht en bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kan alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct herleidbaar is tot Opdrachtgever.
3.6.5 Procesdata wordt in beginsel zolang de overeenkomst voortduurt bewaard voor een periode van maximaal 3 (drie) jaar. Na het einde van de overeenkomst is CloudSuite niet gehouden tot het bewaren van Procesdata.
3.6.6 CloudSuite zal medewerking verlenen aan het overzetten van Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie indien verzocht door Opdrachtgever. CloudSuite garandeert nimmer dat de aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kunnen worden overgezet naar een andere applicatie.
3.6.7 Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata en/of overige data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

3.7 Verplichtingen Opdrachtgever CLOUD-service
3.7.1 Indien de CLOUD-service onder meer het hosten van een website van Opdrachtgever en/of ten behoeve van Opdrachtgever betreft, dient Opdrachtgever te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden. Opdrachtgever vrijwaart en houdt CloudSuite schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
3.7.2 Indien middels de CLOUD-service persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden getransporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid middels de CLOUD-service, vrijwaart Opdrachtgever CloudSuite van alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/data word en geëxporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.
3.7.3 Opdrachtgever zal CloudSuite onverwijld schriftelijk informeren omtrent wijzigingen die relevant zijn voor de goede uitvoering van de CLOUD-service.
3.7.4 Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van CloudSuite omtrent Fair Use. Indien Opdrachtgever de door CloudSuite gegeven aanwijzingen niet navolgt is CloudSuite bevoegd om met technische middelen de door Opdrachtgever veroorzaakte belasting te verminderen of bij aanhoudende overmatige belasting de ter beschikking stelling van de CLOUD-service aan Opdrachtgever stop te zetten. CloudSuite zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door CloudSuite en/of derden getroffen maatregelen.

3.8 Persoonsgegevens
3.8.1 Opdrachtgever is de “verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden, dan wel bewerkt en/of verwerkt, door de apparatuur en/of programmatuur van CloudSuite ten behoeve van Opdrachtgever.
3.8.2 Opdrachtgever vrijwaart CloudSuite van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
3.8.3 Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van CloudSuite voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor CloudSuite. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer CloudSuite hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
3.8.4 Met uitzondering van hetgeen in artikel 3.8.1 gesteld, is CloudSuite als “bewerker” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door CloudSuite noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en het zal Opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van CloudSuite.

3.9 Gedragscode
3.9.1 Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de CLOUD-service en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden de CLOUD-service en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich: beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van CloudSuite en/of derden; verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.
3.9.2 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat dergelijke beschadigingen en/of verstoringen niet het gevolg zijn van misconfiguratie aan zijn zijde.
3.9.3 Het is verboden om de CLOUD-service en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:
1. het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;
2. het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
3. spamming (het ongevraagd verspreiden (of thans voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen);
4. het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of CloudSuite en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.
3.9.4 CloudSuite behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde CloudSuite erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels de CLOUD-service inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden CloudSuite en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de CLOUD-service en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn.
3.9.5 CloudSuite en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 3.9.4 door en/of ten behoeve van CloudSuite genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 3.9.4 door en/of ten behoeve van CloudSuite genomen maatregelen onverkort van toepassing.
3.9.6 Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Opdrachtgever dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van CloudSuite, zoals uiteengezet in artikel 3.9.4, heeft CloudSuite overeenkomstig artikel 1.3.3 het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat CloudSuite tot enige schadeverg oeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

4. Derden Producten

4.1 Derden Producten
4.1.1 CloudSuite is gerechtigd Derden Producten te verstrekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. CloudSuite is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.1.2 Indien CloudSuite Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden CloudSuite tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.
4.1.3 CloudSuite levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.
4.1.4 Er vindt door CloudSuite geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.1.5 Met betrekking tot afgeleverde Derden Producten verzorgt CloudSuite:
De service op Derden Producten, onder maximaal dezelfde voorwaarden die worden weergegeven in de Algeme ne Voorwaarden Derden.
De garantie voor de termijn en onder maximaal dezelfde voorwaarden als weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden.
4.1.6 Reparaties van Derden Producten:
Onder geen beding zal vervanging van afgeleverde Derden Producten plaatsvinden, tenzij Opdrachtgever dit uitdrukkelijk verzoekt en de daaraan verbonden kosten als Voorschot voldoet.
Aan alle reparaties zijn behandelingskosten verbonden. Indien reparaties elders geschieden dan bij CloudSuite worden er tevens voorrijkosten, uurlonen en an dere daaraan verbonden kosten in rekening gebracht.

4.2 Algemene Voorwaarden Derden
4.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden CloudSuite van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij CloudSuite, op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals CloudSuite deze heeft ontvangen.
4.2.2 De Algemene Voorwaarden CloudSuite treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden CloudSuite en de Algemene Voorwaarden Derden, kan CloudSuite de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

5. Aflevering

5.1 (Leverings)termijn
5.1.1 Alle door CloudSuite eventueel genoemde en voor CloudSuite geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan CloudSuite bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
5.1.2 (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen CloudSuite naar zijn beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen CloudSuite en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
5.1.3 De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door CloudSuite behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van CloudSuite. CloudSuite aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.

5.2 Voorbehoud
5.2.1 CloudSuite verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen CloudSuite en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door CloudSuite opgestelde overeenkomst is ontvangen door CloudSuite en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien CloudSuite met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt CloudSuite zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.
5.2.2 Rechten, zoals doch niet beperkt tot de (eigendoms) overdracht van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt, dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een week, na opdracht daartoe van CloudSuite, terug te lever en aan CloudSuite. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.
5.2.3 Indien Opdrachtgever, uit door CloudSuite afgeleverde Producten, een nieuw product vormt doet Opdrachtgever het vormen van het nieuwe product voor CloudSuite en houdt Opdrachtgever het nieuwe product voor CloudSuite totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. CloudSuite behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuwe product.

5.3 Risico
5.3.1 Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de aflevering af, zelfs als de eigendom of het gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achter uitgang van het Product door een oorzaak die niet aan CloudSuite kan worden toegerekend.
5.3.2 Hetzelfde geldt vanaf het moment, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken.

5.4 Aflevering, Installatie en Acceptatieprocedure
5.4.1 CloudSuite zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door CloudSuite schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en indien door Opdrachtgever gewenst installeren.
5.4.2 Op levering van Producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Opdrachtgever doormiddel van inlogcodes.
5.4.3 Levering, door of middels CloudSuite, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.
5.4.4 De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 14 (veertien) dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.
5.4.5 De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:
1. indien er een acceptatieperiode van toepassing is: op de eerste dag na de acceptatieperiode, dan wel
2. indien CloudSuite voor het einde van de acceptatieperiode een Testrapport (artikel 5.5) ontvangt: Op het moment dat de in dat Testrapport genoemde Fouten (artikel 5.6) zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van kleine Fouten die volgens artikel 5.6.3 acceptatie niet in de weg staan.
5.4.6 Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
5.4.7 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, in dien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

5.5 Testrapport
5.5.1 Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten Fouten, zoals omschreven in artikel 5.6, bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever CloudSuite uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd Testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat de Fouten zijn verholpen.
5.6 Fouten
5.6.1 Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door CloudSuite schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk CloudSuite Producten, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan CloudSuite te maken.
5.6.2 Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door CloudSuite aangewezen locatie. CloudSuite is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren.
5.6.3 Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekom en specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan.
5.7 Wijziging Prestatie
5.7.1 CloudSuite mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde Producten andere (Derden) Producten afleveren, mits de werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde.
5.7.2 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal CloudSuite steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
5.8 Garantie
5.8.1 Gedurende een periode van 3 (drie) maanden (Garantieperiode), ingaande op het moment van acceptatie (indien dit moment onduidelijk is, geldt de datum waarop de overeenkomst is aangegaan), zal CloudSuite er naar streven Fouten naar beste weten en kunnen te herstellen, mits Opdrachtgever CloudSuite door middel van een schriftelijk en gedetailleerd rapport over de Fouten informeert binnen de Garantieperiode. Naar eigen inzicht is CloudSuite gerechtigd op zijn kosten de Producten te repareren, wijzigen of te vervangen.
5.8.2 CloudSuite is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten indien Fouten kunnen worden aangemerkt als fouten in algemene zin van Opdrachtgever, het gevolg zijn van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan CloudSuite te wijten zijn of indien Opdrachtgever de Fout redelijkerwijs had kunnen ontdekken gedurende de acceptatieperiode.
5.8.3 Onder Garantie valt niet het reconstrueren en/of herstellen van beschadigde of zoekgeraakte bestanden en/of gegevens. CloudSuite garandeert niet dat de Producten zullen functioneren zonder onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat gedurende de Garantieperiode en daarna. Elk recht op Garantie vervalt indien Opdrachtgever de Producten wijzigt dan wel doet wijzig en zonder schriftelijke toestemming van CloudSuite, zoals vereist in artikel 2.1.4

6. Prijzen/Betalingen

6.1 Prijzen en Betalingen
6.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.
6.1.2 CloudSuite zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek of verrekening gerechtigd te zijn.
6.1.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalings verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan CloudSuite verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan CloudSuite verschuldigd is onder meer bestaand uit maar niet beperkt tot de redelijke kosten voor juridische bijstand. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht.
6.1.4 CloudSuite heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.
6.1.5 Indien CloudSuite niet in staat is tot afleveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is CloudSuite gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.
6.1.6 De vergoeding voor Onderhoud, Support en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.1.7 Het verschuldigde bedrag in artikel 6.1.1 kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van CloudSuite geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van CloudSuite worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door CloudSuite bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.
6.1.8 Bovenstaande bepalingen laten overige CloudSuite toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

6.2 Prijswijzigingen
6.2.1 De tussen CloudSuite en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. CloudSuite is gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten en/of wijziging van de wisselkoers, wijziging van de Consumentenprijsindices (CPI), dan wel de CBS index zakelijke dienstverlening (Softwareconsultancy), de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen. CloudSuite zal minimaal jaarlijks, op 1 januari, zijn prijzen aanpassen, gebaseerd op de door CBS, op 1 januari (en derhalve eventueel gebaseerd op derde kwartaalcijfers) gepubliceerde cijfers ’CBS Prijsindex Softwareconsultancy’. Wijzingingen worden afgerond naar boven op een veelvoud van € 5,-.
6.2.2 CloudSuite zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 10% overschrijdt.

6.3 Fixed Price
6.3.1 Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht.
6.3.2 Tenzij CloudSuite een beroep kan doen op artikel 1.4.4 worden meer-uren niet in rekening gebracht.
6.4 Nacalculatie
6.4.1 Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens CloudSuite aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.
6.5 Voorschot
6.5.1 CloudSuite is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is CloudSuite gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan CloudSuite uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6.6 Betalingstermijn Fixed price
6.6.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de volgende betalingstermijnen van toepassing op Opdrachtgever:
1. Eerste termijn, 50% van het verschuldigde bedrag dient als Voorschot te worden voldaan;
2. Laatste termijn, 50% dan wel het restant van het verschuldigde bedrag dient direct na de aflevering te worden voldaan.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 Rechten van CloudSuite en Opdrachtgever
7.1.1 CloudSuite heeft het exclusieve recht de CloudSuite Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.
7.1.2 Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door CloudSuite uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de aflevering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij CloudSuite berusten.
7.1.3 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan CloudSuite zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.
7.1.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.
7.1.5 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien CloudSuite deze rechten heeft.
7.1.6 Indien CloudSuite, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij CloudSuite berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij CloudSuite dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan CloudSuite dan wel de derde rechthebbende.

7.2 Vrijwaring
7.2.1 CloudSuite zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de CloudSuite Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. CloudSuite zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:
1. CloudSuite onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en
2. de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan CloudSuite overlaat.
Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt CloudSuite zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het CloudSuite Product te verwerven of het CloudSuite Product zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van CloudSuite de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan CloudSuite het afgeleverde CloudSuite Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit CloudSuite Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het CloudSuite Product gemaakte gebruik.
7.2.2 CloudSuite zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover:
1. deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten afgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
2. hetgeen (af)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang (af)geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
7.2.3 Indien tussen CloudSuite en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever CloudSuite vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.